UBND tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025

Ngày 25/10/2022, UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Nam Định,

 1. Với các mục tiêu chính:

– Đến năm 2025 phấn đấu có ít nhất 300 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 3 sản phẩm OCOP đạt 5 sao; có ít nhất 70% số xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

– Củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn.

– Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP, nâng cao thương hiệu OCOP Nam Định. Phấn đấu có ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử…)

– Có ít nhất 15% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định.

 1. Các yêu cầu trong quá trình triển khai, thực hiện

– Phát huy tiềm năng, lợi thế và truyền thống của địa phương để phát triển các sản phẩm đặc sản có giá trị cao về kinh tế, văn hóa và môi trường.

– Phát triển liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng lực sản xuất và phát triển bền vững các sản phẩm hàng hóa.

– Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp nhất là cấp xã trong triển khai thực hiện Chương trình OCOP.

 1. Các Nội dung và giải pháp thực hiện chính.
 • Hoàn thiện hệ thống tổ chức, cơ chế chính sách;
 • Đào tạo nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động;
 • Tổ chức triển khai Chu trình OCOP hàng năm;
 • Quản lý chất lượng sản phẩm OCOP;
 • Quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP;
 • Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số;
 • Kinh phí thực hiện.
 • KH-141-UBND-trien-khai-OCOP-2021-2025